به مناسبت تولد لوکاکو , ویدیویی از گل های او در این فصل

7