الکسی یاتسنکو رئیس سازمان ACA روسیه با انتشار بیانیه ای رسما از غیرقانونی بودن قرارداد امیر علی اکبری و سازمان UFC خبر داد!

نشست خبری امیر علی‌اکبری که همزمان با امضای قراردادش با سازمان UFC بود روز شنبه برگزار شد و این نشست خبری بازتاب زیادی داشت.

در کمتر از ۴۸ ساعت سازمان ACA که قبلا امیر علی اکبری برای آن مبارزه می‌کرد، به این قرارداد جدید وی با سازمان UFC واکنش نشان داد. الکسی یاتسنکو رئیس سازمان ACA روسیه با انتشار بیانیه ای رسما از غیرقانونی بودن قرارداد امیر علی اکبری و سازمان UFC خبر داد!

در این بیانیه آمده است:

فایتر ایرانی امیر علی اکبری از انعقاد قرارداد با سازمان UFC خبر داده در حالیکه فراموش کرده تحت قرارداد قانونی سازمان ACA است. ما به ورزشکار( امیر علی اکبری) این مسئله را یادآوردی کردیم و اخطاری را هم برای نایب رئیس و مچ میکر UFC “شان شلبی” و “مایک ماینارد” به همراه تمام مدارک و مستندات فرستادیم‌.
سازمان ACA در ادامه می گوید:‌

ما منتظر توضیحات فایتر و مسئولیت پذیری سازمان UFC خواهیم بود.